Làm chủ tâm trí, làm chủ bản thân

Hành động của tâm trí (mind) là quan trọng nhất bên cạnh 2 loại hành động còn lại là lời nói (saying) và hành động của cơ thể (body)