Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama

Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama, thực hiện quán đầy đủ 4 phần được Đức Phật dạy gồm Thân, Thọ, Tâm và Pháp