Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama

Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama, thực hiện quán đầy đủ 4 phần được Đức Phật dạy gồm Thân, Thọ, Tâm và Pháp

  • Bài kinh dạy Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama

    08-04-2020 // 257 lượt xem

    Đây là bài kinh Đức Phật dạy thiền Vipassana, là bài kinh 22. kinh Đại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta), thuộc Trường Bộ kinh của bộ kinh Nikaya. Bộ kinh Nikaya được bảo tồn bởi Phật Giáo Nguyên Thủy (Phật Giáo Nam Tông).

    Chi tiết →