Hướng dẫn sử dụng EFT

Hướng dẫn sử dụng EFT để loại bỏ tất cả các cảm xúc tiêu cục, cũng như cảm xúc tích cực, đưa các cảm xúc của chúng ta về cảm xúc trung tính