Hướng dẫn sử dụng EFT

Hướng dẫn sử dụng EFT để loại bỏ cảm xúc tiêu cục, niềm tin giới hạn. Đồng thời, khi cần, cài đặt lại niềm tin giàu có, bình an & hạnh phúc