Loại bỏ cảm xúc

Các kỹ thuật loại bỏ cảm xúc tốt nhất gồm: EFT (Emotional Freedom Techniques) và Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama. Trong đó, Thiền Vipassana là vừa loại bỏ cảm xúc, vừa nâng tầm trí tuệ