Khóa học giúp các học viên sử dụng EFT (Emotional Freedom Techniques) để thay đổi các Mô Thức Giới Hạn đã ăn sâu trong Tâm Trí. Các Mô Thức này bao gồm cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn, mong muốn giới hạn.... đan xen lẫn nhau từ Tầng Vô Thức (Tiềm Thức) mà Ý Thức khó có thể nắm bắt được. 

 

Đây là khóa học nâng cao của khóa học "Thành Công Tài Chính & Sự Nghiệp cùng EFT"

 

Đang được cập nhật.